Fundusze
i Dotacje

01
Fundusze

Dotacje Unijne

Informacja o otrzymaniu dofinansowania w ramach działania 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy.

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.
Umowa nr POPW.01.05.00-26-0068/20 o dofinansowaniu Projektu:Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa DUBR Sp. z o.o.